בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך – אישורי בודק שכר לביקורות של משרד התמ"ת

בשנת 2011, התשע"ב, חוקקה הכנסת חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה על חברות ועל מעסיקים.

בתחילה הוחל החוק רק על חברות העוסקות בניקיון, שמירה והסעדה בשל העובדה כי רוב העובדים בתחומים אלו אינם מודעים לזכויות המגיעות להם כשמטרת המחוקק הייתה להגן עליהם ולאכוף על המעסיקים למצות את זכויותיהם, אך בשנים האחרונות הורחבה האכיפה לכל המעסיקים.

עד שנת 2019 כל רואה חשבון היה יכול לערוך ביקורות ולהמציא אישור בודק שכר, אך משנת 2019 ואילך רק בודק שכר מוסמך שעבר הכשרה מתאימה, עמד בתנאים וקיבל תעודה של בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה, רשאי לערוך את הבדיקה ולהנפיק אישור של בודק שכר. 

החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה – מה אומר החוק?

החוק להגברת דיני עבודה נחקק על רקע המציאות הגוברת של הפרות דינים וחוקי עבודה וההבנה כי יש צורך בהגברת האכיפה כדי לשמור על זכויות העובדים.

החוק מאפשר הטלת עיצומים כספיים וסנקציות אזרחיות ופליליות בשל הפרות דיני עבודה. חשוב לציין כי נוסף על הקנס הכספי הגבוה, לסנקציות האזרחיות והפליליות עלולות להיות משמעות רבה מאחר שביכולתן להגביל את בעל העסק בהשתתפות במכרזים רבים שבהם יש להציג אישורי בודק שכר ועוד.  

 מותר להטיל עיצומים כספיים על כל מעביד שהפר את החוק, כולל בעלי עסקים המזמינים שירותים מקבלני כוח אדם ואשר אינם מעסיקים את העובדים באופן ישיר. 

בהתאם לחוק זה, העיצומים המוטלים על המעסיקים מוטלים בהדרגה, מהתראה, עיצומים כספיים ועד לאכיפה פלילית. 

החוק מגן הן על העובדים ודואג למיצוי הזכויות שלהם מבחינת תנאי ההעסקה והשכר והן על המעסיקים בכך שהוא מקנה להם הגנה מפני תביעות ועיצומים, אך בתנאי שהם העסיקו בודק שכר מוסמך לבדיקות תקופתיות של בית העסק בהתאם לחוק. 

סעיף 27 בחוק מעניק למעסיק הגנה מהאחריות המוטלת עליו אם הוא נקט באמצעים שונים כדי למנוע פגיעה בזכויות העובדים ובכלל זה הסתמכות על אישורים של בודק שכר מוסמך. גם לאחר שמשרד העבודה כבר ערך ביקורת בבית העסק ונמצאו הפרות של דיני העבודה, משרד העבודה ישקול הפחתה של גובה העונש הכספי בהתאם לאישור של בודק שכר כי ההפרות תוקנו. 

בנוסף, החוק מסדיר גם את נושא הסמכת בודקי שכר.

מהו התפקיד של בודק שכר מוסמך?

בשוק העבודה של היום, הבטחת תגמול הוגן לעובדים חיונית הן לעובדים והן לבית העסק,  ועל כתפיו של בודק שכר מוסמך מוטלת אחריות רבה לשמירת הזכויות של העובדים. 

התפקיד של בודק שכר מוסמך הוא לוודא את תנאי העסקה ואת השכר של העובדים בהתאם להוראות החוק. בודק השכר עורך בדיקות שכר אחת לתקופה אצל המעסיקים הישירים ואצל עובדי הקבלן כדי לוודא שתנאי העבודה שלהם תואמים לחוקי העבודה בישראל. בודק השכר עורך בדיקות מדגמיות שבעקבותיהן עלולות להתגלות טעויות ואי עמידה בדיני העבודה.

הבדיקות התקופתיות כוללות, בין השאר, את יישום חוקי העבודה, את המרכיבים השונים של שכר העובדים כמו שכר בסיס, הטבות, בונוסים ועוד, איתור ליקויי שכר, מיצוי הזכויות של עובדים שפרשו, את בדיקת תשלומים לקופות גמל, את העמידה בתקנים בתעשייה ובדרישות המשפטיות ועוד, בהתאם לחוקי העבודה.

אם התגלו בבית העסק ליקויים בעת בדיקה של נציגי משרד העבודה. המעסיק או הקבלן מקבלים דו"ח הפרות שעליו הם נדרשים להגיב בתוך 30 יום ולהסביר איך הם מתכוונים לטפל בהפרת החוק. במקרים אלו יפנה המעסיק אל בודק שכר מוסמך שיבצע בדיקה שעיקרה הוא בדיקה מחודשת של הליקויים שנמצאו ויטפל בהם מול ההנהלה כדי לתקן את ההפרות שהתגלו.   

לאחר תיקון ההפרות, בודק השכר יוציא דו"ח למשרד העבודה שבו הוא יציג את ההפרות  שאירעו אצל המעסיק ואת הפעולות שננקטו לתיקון ההפרות ולמניעת הישנותם בעתיד. 

מהם ההפרות השכיחות ביותר של דיני העבודה:

אי ציות לחוק חופשה שנתית 
 כאשר העובדים לא קיבלו חופשה שנתית או כאשר התגלה חוסר צבירה וניצול של ימי חופשה.

אי ציות לחוק שעות עבודה ומנוחה
כאשר יש חריגה מהיקף השעות הנוספות השבועיות בהתאם לחוק או כאשר המעסיק לא שילם לעובד על שעות נוספות.

אי ציות לחוק הגנת השכר
כאשר המעביד לא העביר סכומי כסף שנוכו משכר העובד לגורמים השונים או כאשר המעביד לא העביר הפרשות לקרן פיצויים ולפנסיה של העובד.

אי ציות לחוק שכר מינימום
 המעביד שילם לעובד שכר מתחת לשכר המינימום ולא הוסיף לשכר את שנות הוותק, ועוד. 

למה חשוב, וכדאי, להעסיק בודק שכר מוסמך

בשנים האחרונות הורחבה האכיפה בדיני העבודה ומעסיקים רבים חוו ביקורות של משרד העבודה, התראות מנהליות וקנסות על אי מימוש זכויות העובדים בהתאם לחוק. ולכן כל מעסיק אשר מעוניין להגן על עצמו מפני נקיטת הליכים אזרחיים ופליליים נדרש לערוך ביקורת יזומה על מערכת השכר בבית העסק על ידי בודק שכר מוסמך ולקבל אישור של בודק שכר המאשר כי הוא מקפיד על שמירת זכויות העובדים. האישור של בודק שכר מוסמך מהווה הגנה על המעסיק בעת ביקורת של האגף להגברת האכיפה במשרד העבודה. 

בדיקת שכר על ידי בודק שכר תאתר ליקויים ואי סדרים ותכין אתכם לקראת הביקורת.

אם כבר קיבלתם קנסות, אישור מבודק שכר מוסמך המאשר כי העסק שלכם מנוהל על פי החוק, יצליח לבטל את הקנס הצפוי או להפחית אותו בצורה משמעותית.

בודק שכר מוסמך יתרום גם לשיפור שביעות הרצון של העובדים ולמניעת סכסוכים משפטיים. כאשר העובדים מקבלים את השכר המגיע להם בהתאם לחוק, שביעות הרצון שלהם תתורגם לפרודוקטיביות גבוהה בעבודה, להעלאת המורל ולהפחתה של תחלופת עובדים.

בודק שכר מבין את נבכי דיני העבודה והוא יוכל לסייע לבעל העסק לנווט במורכבות של תקנות השכר ולהבטיח שבית העסק יציית לחוק. ציות לחוק עשוי למנוע תביעות משפטיות יקרות ולפגיעה במוניטין של החברה.  

כאשר המעסיק יודע כי ניהול השכר בעסק שלו נתון בידיים מקצועיות ומיומנות הוא יוכל לפנות זמן יקר ומשאבים להיבטים אחרים הקשורים לפעילות העסקית.

רואה החשבון אלעד לוי הרוש צבר ניסיון רב בתחום השכר, חוקי עבודה וביקורות של בודק שכר מוסמך והוא מוסמך מטעם משרד העבודה לשמש כבודק שכר מוסמך.

אנו מציעים את השירותים הבאים:

  • בדיקת שכר תקופתיות בהתאם לחוק ולתקנות של הגברת האכיפה לדיני עבודה.

במסגרת זו:

נערוך בדיקות מדגמיות בהתאם לתקנות ובסיום הבדיקה נפיק דוח בדיקה מפורט שיהווה אישור בדיקה בהתאם לתקנות.

אחת לתקופה, נבצע בדיקת שכר מורחבת במטרה לעקוב אחרי הציות לחוקי העבודה ולצמצם ככל האפשר את הסיכון של נקיטת הליכים פליליים או אזרחים לבעלי העסק, החברה או הארגון.

 נבחן את האמצעים שבהם נוקטת החברה למניעת פגיעה בזכויות העובדים ונוציא דו"ח מפורט להנהלה.

  • מתן אישור של בודק מוסמך, עזרה בהגשת תגובה להתראות מנהליות ממשרד העבודה ובקשות לביטול או להפחתה של עיצומים כספיים. 

 

הידעתם, רוב הפרות השכר על ידי המעסיקים נעשות בתום לב. אל תחשפו את עצמכם לסיכונים מיותרים, צרו קשר והצטרפו גם אתם אל אינספור בתי עסקים וחברות מובילות במשק שכבר בחרו בנו כבודק שכר מוסמך.

תוכן עניינים

מלאו את הפרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם